About the project Partnership Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu valoda
Lietuviskai
Magyar nyelv
Română
Slovenčina

Kontakty a informace 

 

 

Kontakty

 • Základní škola JUDr. Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2
  Tato škola je zaměřená na multikulturní výchovu a vyučuje cizince ze zemí EU a z tzv. třetích zemí (zde patří mezi tři vybrané školy regionu). Zaměřuje se na výuku jazyků - AJ,NJ,FJ a doplňkově IJ a RJ. Je školou bezbariérovou pro žáky s tělesnými a smyslovými handicapy.
  Je zapojena do celé řady projektů EU a je pilotní školou pro práci s moderní digitální technikou a interaktivními tabulemi, které ve výchovně-vzdělávacím procesu velmi efektivně využívá. Podílí se v této souvislosti na tvorbě vzdělávacího portálu www.veskole.cz (www.adschool.com).
  Škola nyní rozbíhá nový program pro systematický screening a rozvoj talentu dětí. Pro tento záměr, ale i další aktuální potřeby školy přijímá nyní tzv. Školního speciálního pedagoga. Webové stránky školy: www.evokace.czwww.talent.eu
 • Konzorcium organizací pracujících s uprchlíky
  www.uprchlici.ecn.cz

 

Doplňující informace

 • EUROPEAN COMMISSION  Other European Languages
  Directorate-General for Education and Culture
  Vocational Training
  Mr. M. Richonnier - Director
  Rue de la Loi 200
  B - 1049 Bruxelles
  europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html
 • Národní vzdelávací fond, o.p.s.
  Národní agentura
  programu Leonardo da Vinci
  Opletalova 25
  110 00 Praha 1
  leonardo@nvf.cz
 • Evropský sociální fond (ESF)
  ESF je finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, založená na čtyřech základních pilířích: zlepšení zaměstnatelnosti, rozvoj podnikatelského prostředí a tvorba pracovních míst, podpora adaptability podniků a jejich zaměstnanců a také posilování rovných příležitostí pro muže a ženy. Základ pro čerpání podpory z ESF je tzv. Operační program rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ), jehož globálním cílem je – dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnatelnosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.
  www.esfcr.cz
 • Národní vzdělávací fond (NVF)
  Jeho posláním je zejména podpora kvalifikace lidských zdrojů, celoživotního učení, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a sociálního rozvoje ČR. Zabývá se především činností strategickou a analytickou a také řízením a implementací programů Evropské unie. Spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí na přípravě a čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF). V rámci NVF funguje Národní agentura programu Leonardo da Vinci, který podporuje odborné vzdělávání mladých lidí i dospělých prostřednictvím finanční podpory konkrétních vzdělávacích projektů, na nichž vždy spolupracuje český subjekt s dalšími zahraničními organizacemi. Pod NVF spadá také Iniciativa Equal, jejímž cílem je podporovat rovný přístup k zaměstnání a potlačovat diskriminaci a nerovnosti na trhu práce.
  www.nvf.cz
 • Czech E-Learning Network
  Program: sdružovat střední a vysoké školy a podporovat eLearningovou formu studia s cílem zvyšovat kvalitu vzdělávání celé populace v ČR
  www.celn.cz